GDPR

OBSAH A ÚČEL DOKUMENTU

V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých návštěvníky webových stránek www.apartmanyjavorna.cz.

Pokud jste odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje a my zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se prosím s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).


KDO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ

ATIRA CZ, spol. s r. o., U Zlaté stoky 576, 370 01, Litvínovice, IČ: 281 16 208, DIČ: CZ2581 16 208 (dále jen „Správce“)

Osobní údaje putují do aplikace pro přípravu a odesílání mailů. Ta zajišťuje, že vám budou chodit jen ty mailové zprávy, které chcete.

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

  • budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
  • plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
  • umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.


ROZSAH OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ÚČELY ZPRACOVÁNÍ

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):
Marketing – zasílání newsletterů. Zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 5 let od udělení. Souhlas vyjádříte vyplněním svých kontaktních údajů v dotazníků. To je jasným vyjádřením vašeho souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.
Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo neuvedeme jinak.


COOKIES

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte.
Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.


ZABEZPEČENÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů, zejména:
Zabezpečeným přístupem do počítače (zabezpečeno heslem).
Zabezpečeným přístupem do telefonu (zabezpečeno heslem).
Zabezpečeným přístupem do e-mailových schránek (zabezpečeno uživatelským jménem a heslem).
Zabezpečeným přístupem do aplikací na e-mailovou rozesílku (zabezpečeno jménem, heslem a sms s kontrolním kódem).
Pravidelnou aktualizací softwaru.
Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem.


PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM OSOBÁM

K vašim osobním údajům mají přístup členové týmu ATIRA CZ, spol. s r. o.
Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují:
Mailchimp – aplikace pro e-mailovou komunikaci
Facebook – FB Pixel
Google – Google Analytics
Osobní údaje, které zpracováváme jako správce i jako zpracovatel, můžeme zpřístupňovat výhradně spolupracovníkům a zpracovatelům, kteří vykonávají administrativní a technickou podporu při provozu aplikací potřebných k provozu webu a podpůrných aplikací či se podílejí na chodu mého podnikání (účetní). Jiným subjektům, je umožněn přístup pouze z důvodu plnění zákonných povinností.


PŘEDÁVÁNÍ DAT MIMO EVROPSKOU UNII

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.


VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.
Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.
Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování.
Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)
Právo na přenositelnost - Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup.
Právo na výmaz (být zapomenut) - Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje z našeho systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh.
Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů - Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení - E-maily vám posíláme jen na základě vašeho souhlasu. Jejich odběr můžete ukončit stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.


MLČENLIVOST
Dovolujeme si vás ujistit, že všichni zpracovatelé vašich osobních údajů, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.